CU-Best

CU-BEST (Chulalongkorn Business Evaluation Scholastic test) เป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ “CU-BEST” เป็นข้อสอบคำถามภาษาไทย สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ “CU-BEST(English)” เป็นข้อสอบคำถามภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เนื้อหาข้อสอบ ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ คำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน50% และคณิตศาสตร์ จำนวน50%
การสอบ CU-BEST ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบฯ เปิดให้มีการจัดสอบปีละ 4ครั้งสำหรับ CU-BEST ภาษาไทย และ 2ครั้งสำหรับ CU-BEST(English) หลังจากการสอบแล้ว คะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีเพื่อให้ผู้สมัครได้ใช้ผลสอบเพื่อยื่นสมัครในครั้งถัดไปได้ (แต่ต้องไม่เกินกำหนดเวลาดังกล่าว)

การสมัครสอบ : ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครสอบผ่านทางระบบเว็ปไซต์รับสมัครสอบ CUBEST ทางระบบออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครสอบ ภายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร และตรวจสอบผังที่นั่งสอบตามกำหนดเวลาที่ประกาศ

การชำระค่าสมัครสอบ : โดยนำ Pay-in ที่ได้จากระบบรับสมัคร ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา

ค่าสมัครสอบ : 700 บาท

ไม่มีการจำกัดที่นั่ง และไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ 

การตรวจผลคะแนนสอบ : ผู้สอบสามารถเช็คผลคะแนนสอบได้จากทางระบบเว็ปไซต์รับสมัครสอบ CUBEST ทางระบบออนไลน์ ได้ในช่วงเวลา 3-5 วันหลังจากวันที่สอบ และสามารถสั่งพิมพ์ผลคะแนนสอบจากเว็ปไซต์ได้ทันที สำหรับผลสอบในรูปแบบกระดาษแจ้งผลจะถูกส่งถึงผู้สมัครตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบ ประมาณ 1-2 สัปดาห์

หลักสูตรที่ต้องใช้ผลคะแนนสอบ CU-BEST ในการยื่นใบสมัคร ได้แก่ :

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ(Regular)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น(Young Executive)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ(MS in IT)*
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(MS in Marketing)*
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต*
หลักสูตรบัญชีดุษฏีบัณฑิต*
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (MS in Logistics)*

*สอบถามคะแนนขั้นต่ำที่สามารถยื่นสมัครได้จากแต่ละหลักสูตรโดยตรง

 

 

 

ตารางการจัดสอบ CU-BEST ประจำปี 2564

ครั้งที่ เริ่มรับสมัคร ONLINE   ปิดรับสมัคร ประกาศเลขที่สอบและผังที่นั่ง
(บนหน้าประกาศข่าวที่หน้าแรก)
วันสอบ เวลา
1/2564 16 พ.ย. 63 8 มี.ค. 64* 20 มี.ค. 2564 28 มี.ค. 64 9-12 น.
2/2564** 1 พ.ค.  64 12 พ.ค. 64 19 พ.ค. 64 23 พ.ค. 64 9-12 น.
3/2564** ยกเลิกการจัดสอบ ยกเลิกการจัดสอบ ยกเลิกการจัดสอบ 18 ก.ค. 64 9-12 น.
4/2564 ยกเลิกการจัดสอบ ยกเลิกการจัดสอบ ยกเลิกการจัดสอบ ยกเลิกการจัดสอบ 9-12 น.


**CUBEST ครั้งที่ 2/64 และ ครั้งที่ 3/64 ยกเลิกการสอบเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19
**CUBEST ครั้งที่4/64 - ยกเลิกการจัดสอบ


***************************************************
ขณะนี้ ยังไม่มีกำหนดการการเปิดรับสมัครสอบ CUBEST
ในครั้งต่อไป  หากมีความคืบหน้า หรือมีการประกาศกำหนดการสอบอีกครั้ง
จะประกาศทางเว็ปไซด์นี้ และทาง FB ของหลักสูตรฯเอง 
(งดตอบคำถามกำหนดการสอบทางอีเมล์และ Inbox)
***************************************************

ผลคะแนนสอบที่มีวันสอบใกล้เคียงและไม่เกินไปกว่าวันสุดท้ายของกำหนดการรับสมัครสอบสัมภาษณ์ สามารถใช้ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในรอบนั้นๆได้ เช่นวันสอบตรงกับวันที่  18 กรกฏาคม 64
แสดงว่าสามารถใช้ผลคะแนนสมัครสอบในหลักสูตรที่เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 64 ได้

เข้าสู่เว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบ CU-BEST (CLICK)

 


(ไม่สามารถใช้โปรแกรมฺBrowser Internet Explorer ได้ กรุณาใช้ Google Chrome หรือ Firefox )

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST : 02-2185717-9
Email : mba@cbs.chula.ac.th


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรีเซ็ตรหัสผ่านเข้าระบบ CUBEST ใหม่
(ในกรณีที่ได้ตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่สามารถคืนค่า Password ได้)
คลิกที่นี่ [กรุณาอ่านรายละเอียดจากแบบฟอร์มและทำให้ครบถ้วน]